34 نکته که هر کسی باید در مورد مایکروسافت داینامیک سی آر ام بداند

۱- ۳۵ نکته که همه باید در مورد داینامیک سی آر ام بدانند​

۲- Getting Started with CRM

۳- Getting Started with CRM

۴- Getting Started with CRM

۵- CRM User Basics

۶- CRM User Basics

۷- CRM User Basics

۸- CRM User Basics

۹- CRM User Basics

۱۰- CRM User Basics

۱۱- CRM User Basics

۱۲- CRM User Basics

۱۳- CRM User Basics

۱۴- CRM User Basics

۱۵- CRM User Basics

۱۶- CRM User Basics

۱۷- Managing Business Processes

۱۸- Managing Business Processes

۱۹- ایجاد یک سرنخ

۲۰- Managing Business Processes

۲۱- Working with Productivity

۲۲- Working with Productivity

۲۳- Working with Productivity

۲۵- Working with Productivity

۲۶- Working with Productivity

۲۷- Customization Basics

۲۸- Customization Basics

۲۹- Customization Basics

۳۰- Customization Basics

۳۱- Customization Basics

۳۲- Customization Basics

۳۳- Customization Basics

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest
Telegram
WhatsApp

به سی آر ام آنلاین خوش آمدید